www.SEYA.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  
  

Εσωτερικός Κανονισμός

                    
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

α.Τα γραφεία του Ταμείου λειτουργούν καθημερινά 07:00-15:00 και 17:00-20:00 εκτός Σαββάτου.
β.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Το ποσό της μερίδας κάθε μέλους αποτελείται από:
α.Το ποσό που μεταφέρεται στο Ταμείο από τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας αυτού.
β.Από την αναλογία  του μέλους στο υπόλοιπο κάθε χρήσης του Ταμείου.
Δηλαδή αν για μια χρήση έχουμε: έσοδα 40.000,00 ευρώ και έξοδα 20.000,00 ευρώ, έχουμε ένα υπόλοιπο Ταμείου 20.000,00 ευρώ.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 400 μέλη, είναι φανερό ότι το ποσό των 20.000,00 θα κατανεμηθεί σε ίσα μέρη και στα 400 μέλη. Δηλαδή κάθε μέλος θα δικαιούται 50 ευρώ (20.000 : 400).
Το ποσό αυτό, που αποτελεί την ατομική μερίδα του μέλους, για κάθε χρήση, παραμένει στο Ταμείο ως αποθεματικό το οποίο θα διατίθεται στα μέλη, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1.Οι παροχές του Ταμείου είναι οι παρακάτω:
α.Θάνατος μέλους 1.500,00 ευρώ
β.Θάνατος συζύγου ή παιδιού μέλους 700,00 ευρώ
γ.Ημέρες νοσηλείας
Κάθε μέλος δικαιούται αποζημίωση 35 ευρώ την μέρα για όσες μέρες παραμείνει στο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική και για όσες μέρες ακόμα συνιστά, ενδεχομένως, ο γιατρός αποχή από την εργασία, με το εξιτήριο.
Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι πάνω από 30 για κάθε χρόνο.
δ.Κάθε μέλος θα έχει δικαίωμα κατά την συνταξιοδότησή του επί του αποθεματικού του Ταμείου, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που είναι μέλος αυτού, υπολογιζόμενου σε χρόνια και σε μήνες.

2.Το σύνολο του ποσού των παροχών κάθε χρόνου καθορίζεται από τον προϋπολογισμό του χρόνου αυτού.
Σε καμιά περίπτωση όμως το σύνολο των πληρωμών κάθε χρόνου δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των εισπράξεων του προηγούμενου χρόνου, χωρίς  προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
(Δεν θίγονται δηλαδή τα αποθεματικά του Ταμείου χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης)


ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Κάθε χρόνο θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ταμείου ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, ένα ποσό που θα εισηγείται το Δ.Σ. και το οποίο θα διατίθεται για την οργάνωση δωρεάν μιας εκδρομής, συνεστίασης ή άλλης μαζικής εκδήλωσης για τους συνταξιούχους του Ταμείου.


ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται τις παροχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού του Κανονισμού για κάθε χρόνο εφόσον:
α.Έχει καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου χρόνου μέχρι την 31 Ιανουαρίου του  τρέχοντος έτους.
Όσα μέλη δεν καταβάλουν την συνδρομή τους αυτή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στερούνται των παροχών του Ταμείου για το τρέχον έτος και δεν θα έχουν δικαίωμα και επί του υπολοίπου του χρόνου αυτού.
β.Προσκομίσει εντός 30 ημερών από τη λήξη της νοσηλείας και 60 ημερών σε περίπτωση θανάτου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
β1.Για τους θανάτους: Πράξη θανάτου των θανόντων, καθώς και στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η συγγενική σχέση του μέλους με τον θανόντα ή την θανούσα.
Σε περίπτωση θανάτου του μέλους η είσπραξη της παροχής θα γίνεται από τους  νόμιμους κληρονόμους αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β2.Για τα νοσήλια: Εξιτήριο νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής στο οποίο θα φαίνεται ο χρόνος παραμονής σ’ αυτά καθώς και ο αριθμός των ημερών αποχής από την εργασία που, ενδεχομένως, συνιστά ο γιατρός.
Μετά την πάροδο των παραπάνω 30 ημερών τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά και βεβαίως οι  παροχές δεν θα καταβάλλονται.
Κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, κατά την κρίση του Δ.Σ., μπορεί να γίνονται δεκτά δικαιολογητικά και μετά τις παραπάνω προθεσμίες με ειδική απόφαση αυτού (Δ.Σ.).
γ.Όσοι εγγράφονται εντός του τρέχοντος έτους θα πληρώνουν ολόκληρη τη συνδρομή του έτους αυτού και θα έχουν δικαίωμα στις αποδοχές από την αρχή του επόμενου χρόνου.


ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον προϋπολογισμό δύναται να εγγράφεται ένα σχετικά μικρό ποσό το οποίο θα χρησιμοποιείται από το Δ.Σ. κατά την κρίση του για επισκέψεις σε συναδέλφους, πρώην μέλη του Ταμείου, που έχουν καταστεί ανάπηροι ή γενικά ασθενούν για μακρύ χρονικό διάστημα.


ΑΡΘΡΟ 7

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Τα αποθεματικά του Ταμείου κατατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδας ή άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα.


ΑΡΘΡΟ  8
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός αυτός του Ταμείου εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του της 23/1/2013 και τίθεται αμέσως σε εφαρμογή.

 

 

Για τη Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Ο Γραμματέας

                       Λάππας Κων/νος                                                                                             Λατσάρας Ευάγγελος

 

Συνδεδεμένοι

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος